Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a FINAL SCORE MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság – mint Adatkezelő – által üzemeltetett www.sport365.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül az érintett vonatkozásában történő adatkezelés szabályait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján érintett jelenti a jelen Weboldal felhasználóját (a továbbiakban: érintett vagy Felhasználó).

Az Adatkezelési Tájékoztatónk könnyebb megértése érdekében elsőként az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet – a továbbiakban: GDPR – 4. cikkében foglaltak alapján az alábbi fogalmakat tisztázzuk:

– személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont]

– adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont]

– adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]

– adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [GDPR 4. cikk 8. pont]

az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]

1. Adatkezelő adatai

Cégnév: FINAL SCORE MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-336254
Adószám: 26633040-2-42
Képviseli: Szabó Zsolt Márk
Email cím: info@finalscore.hu
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

 

Ha bármilyen kérdése lenne a személyes adatai kezelését illetően, vagy a jogait szeretné gyakorolni, úgy az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba:  info@finalscore.hu.

 

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozót – mint tárhelyszolgáltatót – vesszük igénybe: Cégnév: Hetzner Online GmbH
Székhely: 91710 Deutschland Gunzenhausen Industriestr. 25
Cégjegyzékszám: DE 812871812

2. Adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama

Kezelt adatok köre

Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot a https://sport365.hu weboldalon megadott elérhetőségeink bármelyikén és megadja a személyes adatát pl. nevét, email címét.

Adatkezelés célja

Általános kapcsolatfelvétel, annak érdekében, hogy konkrét információkat kérhessen, észrevételt tehessen vagy intézkedések megtételét kérhesse tőlünk.

Adatkezelés jogalapja

Az ilyen megkeresések a GDPR (32) preambulumbekezdése alapján az adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásnak minősül.

Jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, továbbá a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja (jogos érdek)

Adatkezelés időtartama és az adatkezelés

A cél megvalósulásáig, azaz mindaddig, amíg a kapcsolatfelvétel során az Adatkezelőhöz intézett kérésnek az Adatkezelő eleget tesz.

3. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az érintetten kívül kizárólag az Adatkezelő és munkatársai, meghatározott feladatok tekintetében az adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára.

Kérjük, hogy amennyiben velünk a kapcsolatot valamely közösségi oldalon (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube) keresztül veszi fel, úgy ezen közösségi oldalak/weboldalak adatvédelmi tájékoztatóját is vegye figyelembe és ismerje meg azok tartalmát, ugyanis nincs befolyásunk a külső weboldalak adatgyűjtésére, így azért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen külső weboldalakon megadott adatok védelméért és titokban tartásáért nem vállalunk felelősséget.

4. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévő adatkezelés során kérésére másolatot kaphat a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őt megillető jogokat a Felhasználó gyakorolhatja. A Felhasználó tájékoztatásra, hozzáférés, helyesbítésre, adatkezelés korlátozására irányuló, adathordozhatóság, tiltakozás, illetve törlés (adatkezelés megszüntetése) iránti kérelmét postai úton (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.) vagy e-mailben (info@finalscore.hu) juttathatja el.

Az Adatkezelő a jelen 5. pont alábbi (b)-(f) pontjaiban, illetve jelen Adatvédelmi Tájékoztató 6. pontjában részletezett felhasználói kérelem esetén a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésről, a Felhasználó által a megkeresés során megadott e- mail címén vagy postai úton, kivéve, ha Felhasználó kérelmében ettől eltérő tájékoztatási utat jelöl meg. Adatkezelő ezt a határidőt a kérelmek összetettsége és számára tekintettel további legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Felhasználót Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést a Felhasználó kérelme nyomán, úgy a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kérelmet Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy a kérelem alapján történő intézkedést megtagadhatja.

(a) Tájékoztatás, hozzáférés
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó a GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben az adatokat az Adatkezelő, vagy az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, úgy az Adatkezelő a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználónak az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és – a Felhasználó kérelmének keretei között és annak függvényében – közli a Felhasználóval

–  a kezelt személyes adatok forrását,

–  az adatkezelés célját és jogalapját, időtartamát,

–  a kezelt személyes adatok körét,

–  a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a

harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,

–  a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának

szempontjait,

–  a Felhasználót megillető jogokat, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

–  profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét, továbbá

–  a Felhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült esetleges adatvédelmi

incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére és elhárítására

tett intézkedéseket,

–  valamint tájékoztatja a Felhasználót az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet postai úton (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.) vagy e- mailben (info@finalscore.hu) kérjük eljuttatni, amire 1 hónapon belül írásban választ kap a Felhasználó.

(b) Helyesbítés
Az Adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan, és a valóságnak megfelelő, illetve pontos személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. A Felhasználó emellett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni.
Jelen 5. (b) alpont fenti rendelkezéseinek megfelelően, ha az Adatkezelő által, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat az Adatkezelő – különösen a Felhasználó kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy a Felhasználó által a kezelt

személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelő mentesül az előző mondatban írt kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat a Felhasználó sem bocsátja rendelkezésére, vagy a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

(c) Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt, illetve az adatkezelés megszüntetését a Felhasználó kéri. Az Adatkezelő az adatok törlésére vonatkozó kérelmet az alábbi esetekben tagadhatja meg:

–  az adatok további kezelése a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; vagy

–  az adatok további kezelése a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges; vagy

–  az adatok további kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlésére irányuló kérelmét postai úton (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.) vagy e-mailben (info@finalscore.hu) jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 1 hónapon belül az Adatkezelő törli a Felhasználó által törölni kért adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, esetleges regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond.

(d) Adatkezelés korlátozása
Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

–  Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy

–  az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

–  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó jogos érdekének érvényesítése céljából, vagy a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő a korlátozás elrendeléséről a Felhasználót értesíti. Az Adatkezelő előzetesen értesíti a Felhasználót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

(e) Adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó adathordozhatósághoz való joga körében kérheti az Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon, valamint jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

6. Jogorvoslat

Felhasználó a GDPR VIII. fejezete szerint az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe:

I. Jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóság előtt:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Weboldal címe: http://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

II. Az érintett jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

III. Érintett közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megsértette a GDPR-ban foglalt jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Záró rendelkezés

Az érintett a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, így a GDPR-ban foglaltak és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info.tv.) foglaltak betartásához szükséges.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az az érintett felel, aki azt az Adatkezelő részére megadta. Amennyiben nem a saját személyes adataidat vagy téves adatot/személyes adatot ad meg, úgy köteles a harmadik személynek Adatkezelővel szemben támasztott igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni.

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítja az adatok védelmét.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az Infotv.-ben foglaltak az irányadók.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.

Budapest, 2019. március 1.

FINAL SCORE MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő